Pálya

Házirend

BLUE GYM HÁZIREND

·         A Házirend célja, hogy meghatározza a BLUE GYM & SQUASH konditermében tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

·         Továbbá előírja a konditerem rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

·         Tisztelt Vendégeink, kérjük Önöket, hogy a következő rendszabályokat a kulturált sportolási lehetőségek folyamatos biztosítása érdekében tartsák be.

1./A konditerem területére belépni csak érvényes bérlettel lehet! A bérletek névre szólnak, csak tulajdonosaik vehetik igénybe, ez alól a családtagok sem számítanak kivételnek. A bérletben foglalt szolgáltatások a lejárati időn túl nem vehetők igénybe!

2./A teremben váltócipő és törölköző használata kötelező!

3./A terem eszközeit mindenki kizárólag saját felelősségére – fittségi állapotát ismerve – használhatja!

4./AZ ESZKÖZÖKET SAJÁT FELELŐSSÉGÜKRE HASZNÁLHATJÁK, AZ EDZŐTEREMBEN TÖRTÉNT BALESETEKÉRT AZ ÜZEMELTETŐ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET!

5./A teremben 16 éven aluli személy nem tartózkodhat!

6./Edzőterem területén TILOS:

-         a dohányzás és az alkohol fogyasztása; poharas ital fogyasztása;

-         az olyan tevékenység, amely a BLUE GYM & SQUASH szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,

-         minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;

-         drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) illetőleg állat bevitele;

-         Tilos mások zavarása gyakorlat közben! A sportág nagy koncentrációs igényei és a koncentráció elvesztése balesetet eredményezhet!

-         A terembe ételt bevinni tilos!

-         Tilos a szereken pihenni, hangoskodni, a terembeli eszközöket kivinni!

7./Az öltöző ajtaját az ajtóban kulccsal lehet bezárni! Kérjük, hogy a kulcsra fokozottan figyeljetek, mert az öltözőkhöz nincs pótkulcs!

8./Kérjük, hogy használat után a súlyzókat és tárcsákat tegyétek vissza a helyükre, lehetőleg minél kevesebb zajjal! A súlyokat és a tárcsákat padra rakni, dobálni tilos!

9./Nagy súlyokkal történő edzés során - az esetleges balesetek elkerülése végett - mindig kérjetek meg valakit, hogy szükség esetén segítsen.

10./Azon vendégeink, akik rendszeresen nem edzenek, a gépek használatához és a fizikai erőnlétüknek megfelelő gyakorlat mennyiségek meghatározásához kérjenek segítséget!

11./A teremben elhelyezett eszközök épségét mindenki köteles megóvni, azért mindenki anyagi felelősséggel tartozik!

12./A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott, érdemes kardió gépeken kezdeni az edzést!

13./Kérünk mindenkit, vigyázzon személyes tárgyaira! Az öltözőben vagy máshol hagyott tárgyakért nem vállalunk felelősséget!

14./Bármiféle reklámot csak a tulajdonos engedélyét követően szabad a konditerem területén elhelyezni!

15./Kérjük, a műanyag flakonokat a kihelyezett szemetesekbe dobjátok!

16./Mindannyiunk kellemes itt tartózkodása érdekében kérjük a tisztaságot megőrizni!

17./Minden használat előtt ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát, amennyiben rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul közölni kell az üzemeltetővel!

18./Betegen nem látogatom a konditermet, egyben kijelentem, hogy ismert, a tevékenységben gátló vagy másra veszélyes betegségem nincs!

19./A Házirendben foglaltak megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésre kerül, ha ez nem vezet eredményre, akkor a vendéget távozásra szólíthatja fel, illetve a tagok sorából kizárhatja! A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet!

20./A teremben és mellékhelyiségekben gondatlanságból okozott károkért vendégeink felelősséggel tartoznak!

21./Kérjük a kardio gépek használat utáni rövid fertőtlenítését, különös tekintettel az érzékelő- és kapaszkodó felületekre!·         A bérletek megvásárlása és szolgáltatásaink igénybevétele a Házirend elfogadását jelenti! A Házirend előírásainak többszöri és tudatos be nem tartása kizárást von maga után! A Házirend a faliújságon kifüggesztésre került, a honlapunkon (www.bluesquash.hu) szintén megismerhető, mely a konditerem területén tartózkodó összes vendégre vonatkozik.BLUE GYM & SQUASH 


ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban a BLUE GYM & SQUASH (üzemeltető: Kék Kémiai Fémfelület-kezelő Kft. a továbbiakban: Adatkezelő) az Edzőterem vendégei, valamint honlapjának és facebook oldalának látogatóit (a továbbiakban: Érintettek, Felhasználók) számára ismerteti a személyes adataik kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint a vendégek ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

Az Adatvédelmi tájékoztató Kék Kémiai Fémfelület-kezelő Kft. BLUE GYM & SQUASH Edzőtermében (címe: 3950 Sárospatak, Vörössipkások útja 1/C. sz.), valamint az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon van elhelyezve.

Az Adatkezelő nem vállal felelősséget olyan weboldalak tartalmáért, mely weboldalakat nem ő üzemeltet, de a Weboldalról link mutat oda, vagy azokról mutat link az Adatkezelő Weboldalára.

Az Adatvédelmi tájékoztató bármikor módosításra kerülhet, így az Érintettek kötelesek ellenőrizni a Weboldalt, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzenek.

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel az Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatosan az Adatkezelővel a +36 20 9547 018 telefonszámon vagy a kektomi75@gmail.com e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.

1.      AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Kék Kémiai Fémfelület-kezelő Kft.

Székhely: 3950 Sárospatak, Dorkói út 1.)

Cégjegyzékszám: 05-09-027103

Adószám: 24954219-2-05

Képviseli: Kék Tamás, ügyvezető

Telefonszám: +36 20 9547 018

E-mail: kektomi75@gmail.com

Honlap: www.bluesquash.hu

2.      AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

- Az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

3.      FOGALMAK

„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

„Adatkezelő munkatársa”: az Adatkezelővel munka-, megbízási vagy egyéb jogviszonyban lévő olyan természetes személy, aki feladatai ellátása során személyes adatokkal kerül kapcsolatba

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

„Érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4.      SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

·         Tagsági regisztráció (bérletek kiállítása)

Tagsági regisztráció kizárólag személyesen történik az Edzőteremben.

A regisztrációs lap kitöltése során szükséges megadni a nevet, a lakcímet, születési idő, az e-mail címet és a telefonszámot.

Az adatkezelés célja: edzőtermi tagság regisztrálása, számlázás, kapcsolattartás

A kezelt adatok: név, lakcím, e-mailcím, születési idő, telefonszám

Az adatkezelés jogalapja:

·         A név,  és lakcím, születési idő esetében az Edzőterem használatával kapcsolatos szerződés teljesítése

·         Az e-mailcímtelefonszám esetében az Érintett hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amelyet az Érintett a kektomi75@gmail.com e-mailcímen jelezhet.

Az adatkezelés módja, tárolása: az adatok kizárólag papíralapon kerülnek rögzítésre, a kitöltött regisztrációs lap zárható szekrényben kerül tárolásra

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Edzőterem használatára vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 6 hónap, amennyiben ezen idő alatt nem történik új szerződéskötés.

A GDPR rendelkezései alapján 16 éven aluliak személyes adatai saját hozzájárulásuk alapján nem kezelhetőek. A regisztráció során a nyilatkozaton szereplő születési idő valódiságáért kizárólag a vendég felelős. Amennyiben a vendég a 16. életévét még nem töltötte be, úgy a vendég szüleinek hozzájárulása szükséges a személyes adatok kezeléséhez.

·         Kamerás megfigyelés

Az Adatkezelő az Edzőterem területén kamerarendszert üzemeltet.

Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, emberi élet, testi épség védelme

A kezelt adatok: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)

Az adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás (a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény)

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

- Ha felvétel nem kerül felhasználásra, a rögzítéstől számított 3 nap elteltével törlésre kerül

- Amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt ne semmisítse meg, ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30 nap elteltével törlésre kerül

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott törlési idején (3 napon vagy 30 napon) belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül az Adatkezelő ügyvezetője dönt. Ezt követően a megjelölt felvételt ki kell menteni és gondoskodni kell annak megfelelő őrzéséről.

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvétel törlésre kerül.

Az adatok megismerésére jogosult: a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő ügyvezetője ismerheti meg

A kamerák elhelyezkedése, az általuk megfigyelt terület, vagy tárgy:

Az Edzőteremben összesen 4 kamera működik:

- a bejáratnál 1 db

- a folyosón 1 db

- a galéria részlegen 1 db

- a konditerem alsó szintjén 1 db

került elhelyezésre.

 

5.      ADATVÉDELEM

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Érintettek személyes adataihoz történő hozzáférés korlátozott, így azokhoz csak azon munkatársaink, illetve edzőink férnek hozzá, akiknek munkája megköveteli, mivel csak így lehet nyomon követni, hogy ténylegesen kik jelentek meg az egyes edzéseken.

6.      ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásra jutástól be kell jelenteni az illetékes adatvédelmi hatóságnak.

Ha természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az adatvédelemmel kapcsolatosan felmerülő kérdésekkel az alábbi hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

·         Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

·         Telefon: +36-1/39-11-400

·         E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

·         Weboldal: www.naih.hu

7.      AZ ÉRINTETTEK JOGAI SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ÉS E JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

Személyes adatai kezelésével kapcsolatosan az alábbi – GDPR által is nevesített – jogok illetik meg:

·         A hozzájárulás visszavonásához való jog

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

·         Tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

·         az adatkezelés céljai;

·         az Érintett személyes adatok kategóriái;

·         azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

·         adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

·         az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

·         a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

·         az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,

·         ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

·         ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt. legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Érintettet a fentiekben felsorolt információkról.

·         Az adatok helyesbítéséhez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 15 napon belül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

·         Az adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·         a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

·         az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

·         az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

·         a személyes adatokat jogellenesen kezelték

·         a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

·         a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor

A személyes adat nem törölhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:

·         a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

·         a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében (így például a számlázási adatok megőrzése céljából), illetve közérdekből;

·         jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

·         Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

·         az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

·         az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·         az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

·         az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a fentiekben hivatkozott valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

·         Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

·         az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és

·         az adatkezelés automatizált módon történik.

o    A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben:

·         Ha az adatkezelés jogalapja kizárólag az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, kivéve a kötelező adatkezelés esetét. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

- Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett hozzájárulása nélkül. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

- Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.      JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Kamerás Adatvédelmi Tájékoztató

Kék Kémiai Fémfelület-kezelő Kft. (székhely: 3950 Sárospatak, Dorkói út 1. szám, cégjegyzékszám:05-09-027103, ügyvezető: Kék Tamás), mint Adatkezelő edzőtermében elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet.

Az Adatkezelő jelen Kamerás Adatvédelmi Tájékoztató útján tájékoztatja az Érintetteket (vendégek, munkavállalók, szállítók, látogatók, a továbbiakban: Érintettek) az adatkezelésről.

A kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)

Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, emberi élet, testi épség védelme

Az adatkezelés jogalapja: a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 32. §

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

- Ha felvétel nem kerül felhasználásra, a rögzítéstől számított 3 nap elteltével törlésre kerül

- Amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt ne semmisítse meg, ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30 nap elteltével törlésre kerül

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott törlési idején (3 napon vagy 30 napon) belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül az Adatkezelő ügyvezetője dönt. Ezt követően a megjelölt felvételt ki kell menteni és gondoskodni kell annak megfelelő őrzéséről.

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvétel törlésre kerül.

Az adatok megismerésére jogosult: a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő ügyvezetője ismerheti meg

A kamerák elhelyezkedése, az általuk megfigyelt terület, vagy tárgy:

Az Edzőteremben összesen 4 kamera működik:

- a bejáratnál 1 db

- a folyosón 1 db

- a galéria részlegen 1 db

- a konditerem alsó szintjén 1 db

került elhelyezésre.

Az Érintettek az jogai

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

·         tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

·         a kamerák felvételeinek törlését vagy zárolását.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg esetileg.

A személyes adatot törölni kell, ha

- kezelése jogellenes;

- az Érintett kérése esetén;

- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot tartalmazó felvételt,

·         ha az Érintett ezt megőrzési időn belül kéri, vagy

·         ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit, vagy

·         ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Adatkezelő jogos érdekeit

Az így zárolt felvétel kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti a felvétel zárolására vonatkozó lényeges információkat, így különösen a zárolás okát és jogalapját, a felvétel esetleges felhasználásának körülményeit, zárolás várható idejét, a felvétel zárolásával érintett személyeket, amennyiben ezek ismertek.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt kép-vagy kép- és hangfelvételt, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kék Kémiai Fémfelület-kezelő Kft. elérhetőségén (postacím: 3950 Sárospatak, Dorkói út 1. szám, e-mail cím: kektomi75@gmail.com) írásos tájékoztatás kérhető a kamerával készített felvételről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül megadja a kért tájékoztatást.

Adatbiztonsági intézkedések

A Kék Kémiai Fémfelület-kezelő Kft. megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kamerák által rögzített felvételeken szereplő személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 SQUASH PÁLYA HÁZIREND

A squash pálya területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A használója nem sérthet meg jelen Házirendben foglalt szabályokat.A pálya zavartalan működése érdekében, a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételére egyaránt vonatkozik a házirend betartása.Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, ill. tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni.Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni.A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.A pálya területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A dohányzás Tilos az épületben!

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, ill. a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.Itt figyelembe kell venni minden egyes vendégnek a saját egészségügyi állapotát is.A Squash pálya területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni.

 Speciális szabályok:

A Squash pálya területeire, belépni csak az érvényes belépő kártya rendeltetésszerű használatával lehet. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített regisztrációs- és adatlapot melyben elfogadja a Squash pálya Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Amennyiben vendégeink bérletet vásárolnak, minden egyes megváltott bérletért 1.500 Ft értékű kaució-t számolunk fel, melyet a Rákóczi Panzió Recepcióján forintban és készpénzben kell kiegyenlíteni. A bérlet felhasználására 2 hónap van, a kártyát személyesen kell visszahozni a panzióba, ekkor a kapott összeget (1.500 Ft-ot) ugyanilyen módon visszafizetjük. Ehhez egy nyilatkozatot biztosítunk, melyet saját kezű aláírásával igazol, hogy a fent említett információkat elfogadta és tudomásul vette.

A pálya foglalásokat csak egész órában lehet igényelni.

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni. A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (kártya, ütő, stb.) köteles távozáskor a Rákóczi Panzió recepcióján hiánytalanul leadni.

Pálya foglalás:

Regisztráció után, a www.bluesquashclub.hu 

 Ha bármilyen problémája lenne, az alábbi elérhetőségeken tud segítséget kérni:


0620/954-7018 (Kék Tamás)

Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők (baleset esetén): 104
Tűzoltóság (tűz esetén): 105
Rendőrség (rendbontás esetén): 107
Ált. segélyhívó (bármely esetben): 112

                                                                                                                         Üdvözlettel: A vezetőség